انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم بتول حیاتی فر                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی رشته فیزیک : دانشگاه تبریز- اسفند 1379

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی: دانشگاه اصفهان- اسفند 1383

دانشجوی دکتری رشته فوتونیک: دانشگاه تبریز

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.