انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم بتول حیاتی فر                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات کنفرانس
1- درهم تنیدگی کوانتمی اتم ها از طریق برخوردهای کنترل شده در شبکه های اپتیکی، یازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ، اسفند 83
2- برخوردهای سرد اتم های خنثی در شبکه های اپتیکی، اصفهان، آذر 83
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.